}w
[Vzˌ]
2580~
iqz}w Vzˌ 2580~
Vzw
[Ìˌ]
1280~
iqzzw Ìˌ 1280~
ˉw
[Ìˌ]
1980~
Vhˉw Ìˌ 1980~
tw
[Vzˌ]
2190~
tw Vzˌ 2190~
VV͊݉w
[Ìˌ]
1980~
V͊݉w Ìˌ 1980~