w
37400~
5.51%
꓏}V
{zw
3000~
7%
Ap[g
zw
17900~
8.57%
꓏}V
V͊݉w
2500~
9.98%
Ap[g
Vhw ꓏}V 37400~ Vh{zw Ap[g 3000~ zw ꓏}V 17900~ V͊݉w Ap[g 2500~

㕟w
14500~
8.34%
Ap[g
zw
18200~
6.68%
꓏}V
{zw
17700~
7.66%
꓏}V

㕟w Ap[g 14500~ zw ꓏}V 18200~ Vh{zw ꓏}V 17700~